• نام کمیته
  • کمیته بازی های پازلی (روبیک)
  • کمیته بازی فکری فرار
  • کمیته بازی های فکری رومیزی
  • نام و نام خانوادگی رئیس / سرپرست کمیته
  • مجید اصغری
  • مسیح خدابخشیان
  • فرید کوثری