• نام کمیته
  • کمیته بازی های پازلی (روبیک)
  • کمیته بازی فکری فرار
  • کمیته بازی های فکری مجازی
  • کمیته بازی های فکری رومیزی
  • نام و نام خانوادگی رئیس / سرپرست کمیته
  • جناب آقای مجید اصغری
  • جناب آقای مسیح خدابخشیان
  • ——
  • علیرضا لولاگر