دکتر کاظم دستگردیرئیس انجمن بازی‌های فکری
محمدرضا بهادراندبیر انجمن بازی‌های فکری
بهناز خیراندیشنایب رئیس انجمن بازی‌های فکری
---------رئیس کمیته روابط عمومی انجمن
مجید اصغریرئیس کمیته بازی های پازلی
-------رئیس کمیته آموزش
مسیح خدابخشیانرئیس کمیته بازی اتاق فرار
------- کمیته بازی های فکری رومیزی
محمدرضا ناظریانیرئیس کمیته تحقیق و توسعه
محمد علیزادهسرپرست کمیته رویداد ها و جشنوارها