دکتر کاظم دستگردی
دکتر کاظم دستگردیرئیس انجمن بازی های فکری
محمدرضا بهادران
محمدرضا بهادراندبیر انجمن بازی های فکری
سمانه امینعلی
سمانه امینعلینایب رئیس انجمن بازی های فکری
علی نجات
علی نجات رئیس کمیته روابط عمومی انجمن
مجید اصغری
مجید اصغریرئیس کمیته بازی های پازلی
مهدی پور مطلب
مهدی پور مطلبسرپرست کمیته آموزش
مسیح خدابخشیان
مسیح خدابخشیانسرپرست کمیته بازی اتاق فرار
------- کمیته بازی های فکری رومیزی