آیین نامه انجمن بازی های فکری ایران
آیین نامه انجمن بازی های فکری ایران
ارزیابی عملکرد کمیته های متناظر استانی
ارزیابی عملکرد کمیته های متناظر استانی
آیین نامه دوره های مربیگری و کارگاه های آموزشی
آیین نامه دوره های مربیگری و کارگاه های آموزشی